تبلیغات
دومین دوره جام والیبال یادبود شهدای منطقه هزارجریب بهشهر-رودبار - برنامه بازیهای نهمین دوره ولم کاپ(اسپه او کاپ) نوروز 1393

برنامه بازیهای نهمین دوره ولم کاپ(اسپه او کاپ)

نوروز 1393

زمان

تیم ها

ساعت

شنبه

93/1/2

ولم لاکتراش

شهدای غریبمحلهشیرداری

شهید فلاح سورکوبلاگ ورزشی پرکلا

چنارهچالکده

مرحوم کاظمی کارکم

اتحاد محمدآبادشیخ محله

8

9:30

11

13:30

15

16:30

یکشنبه

93/1/3

وبلاگ ورزشی پرکلا سمچول

چنارهشهدای غریبمحله

ولممرحوم کاظمی

شهید فلاح سورکشیخ محله

کارکم دهیاری محمدآباد

شیرداریشهید احمدی پرکلا

8

9:30

11

13:30

15

16:30

دوشنبه

93/1/4

شهدای غریبمحلهچالکده

سمچولاتحاد محمدآباد

کارکملاکتراش

شهید احمدی پرکلاچناره

شیخ محلهوبلاگ ورزشی پرکلا

مرحوم کاظمی - دهیاری محمدآباد

8

9:30

11

13:30

15

16:30

سه شنبه

93/1/5

شهید احمدی پرکلاشهدای غریبمحله

ولمکارکم

اتحاد محمدآبادوبلاگ ورزشی پرکلا

شیرداریچالکده

دهیاری محمدآبادلاکتراش

شهید فلاح سورک - سمچول

8

9:30

11

13:30

15

16:30

چهارشنبه

93/1/6

مرحوم کاظمیلاکتراش

چالکدهشهید احمدی پرکلا

ولمدهیاری محمدآباد

اتحاد محمدآبادشهید فلاح سورک

شیخ محلهسمچول

شیرداری - چناره

8

9:30

11

13:30

15

16:30در مرحله حذفی(یک چهارم) طبق قرعه کشی کمیته فنی مسابقات در تاریخ 92/11/22:

 

*تیم اول گروه A با تیم سوم بازی نمی کند.

 

1. اول گروه A دوم گروه C

2. اول گروه B سوم گروه A یا C

3. اول گروه C سوم گروه A یا B

4. دوم گروه A دوم گروه B

 

* در مرحله نیمه نهایی: برنده بازی 1 با برنده بازی 3 و برنده بازی 2 با برنده بازی 4 دیدار خواهد کرد.طبقه بندی: ولم کاپ*9* نوروز 1393،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 03:01 ق.ظ | نویسنده : حس | نظرات