تبلیغات
دومین دوره جام والیبال یادبود شهدای منطقه هزارجریب بهشهر-رودبار - برنامه بازی های مسابقات والیبال اسفند 1392

اولین دوره مسابقات والیبال یادبود شهدای منطقه هزارجریب بهشهر

گروه بندی

گروه الف

گروه ب

کارکم

رودبار

پرسپولیس غریبمحله

غریب محله

شیرداری ب

شیرداری الف

شهید احمدی پرکلا

پرکلا


برنامه بازیها
 
 

زمان

تیم ها

داور

ساعت

جمعه

92/12/9

رودبار  شیرداری الف

کارکمشیرداری ب

غریب محله –  پرکلا

پرسپولیس غریبمحلهشهید احمدی پرکلا

غریب محله   شیرداری الف

پرسپولیس غریبمحله  شیرداری ب

کارکم

رودبار

شیرداری ب

 رودبار

شهید احمدی پرکلا

پرکلا

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

جمعه

92/12/16

رودبار پرکلا

کارکمشهید احمدی پرکلا

شیرداری الف پرکلا

شیرداری بشهید احمدی پرکلا

رودبار غریب محله

کارکم پرسپولیس غریبمحله 

شیرداری ب

شیرداری الف

کارکم

رودبار

شهید احمدی پرکلا

پرکلا

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

جمعه

92/12/23

نیمه نهایی:

اول گروه الف – دوم گروه ب

دوم گروه الف – اول گروه ب

    /92/12

فینال (سالن شهر)
طبقه بندی: جام1 والیبال (اسفند 1392)،

تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1392 | 09:21 ب.ظ | نویسنده : حس | نظرات